11:34 ICT Thứ tư, 16/10/2019

Giới thiệu»Quảng Văn ngày nay

Danh sách BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ qua các thời kỳ

Thứ hai - 14/02/2011 18:15
Danh sách ban chấp hành Đảng bộ qua các nhiệm kỳ Đại hội, từ năm 1962 đến năm 2010.

1. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khoá I: 1962-1964

(Gồm 7 đồng chí trong ban BAN CHấP HàNH Đảng bộ). Gồm 3 Chi bộ: Hà Văn-Vân Nam-Hồng Phú.

              1. Đồng chí Trần Đàn, Bí thư Đảng uỷ.

              2  Đồng chí Mai Hợi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

              3  Đồng chí Trần Truy, Phụ trách Nội chính-Quân sự.

              4  Đồng chí Trần Dậu,Trực Đảng.

              5  Đồng chí Hoàng Trong, Phụ trách thôn Văn Phú.

              6  Đồng chí Phạm Huề, Phụ trách Công an.

              7  Đồng chí Trần Hích, Phụ trách thôn La Hà.

 2. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khoá  II (1964-1966)

Gồm 7 đồng chí:

               1 Đồng chí  Trần Đàn,  Bí thư Đảng bộ.

               2 Đồng chí Trần Dậu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

               3 Đồng chí Trần Truy, Trực Đảng.

               4 Đồng chí Mai Hợi, Phụ trách HTX thủ công.

               5 Đồng chí Hoàng Trong, Phụ trách thôn văn Phú.

               6 Đồng chí Phạm Huề, Tín dụng.

               7 Đồng chí Trần Hích, phụ trách thôn La Hà.

Đến cuối năm 1964 Đồng chí Trần Đàn được Tỉnh uỷ rút vào làm tuyên huấn Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Nhị được Huyện uỷ cử về thay đồng chí Đàn làm Bí thư. Đến giữa năm 1965 đồng chí Nhị được Huyện uỷ rút lên Huyện, đồng chí Trần Dậu thường vụ Huyện uỷ cử làm Bí thư Đảng uỷ cho hết nhiệm kỳ.

 3. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khoá III (1966-1968).:

Gồm 5 đồng chí.

                1  Đồng chí Trần Dậu, Bí thư.

                2  Đồng chí Trần Văn Hộ, Phó Bí thư, Chu tịch UBND xã.

                3  Đồng chí Trần Thị Ngọ, Phụ trách Phụ nữ.

                4  Đồng chí Trần Soạn, Xã đội.

                5  Đồng chí Hoàng Hạch, Phụ trách thôn Văn Phú.

  4. Danh sách Ban chấp hành Đảng  bộ khoá IV (1968-1970): 

 Gồm 5 đồng chí:

               1  Đồng chí Trần  Dậu,  Bí thư Đảng bộ.

               2  Đồng chí Trần Hộ,  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

               3  Đồng chí Trần Thìn, Phụ trách xã đội .

               4  Đồng chí Trần Thị Ngọ, Xã đội phó-Phụ nữ.

               5  Đồng chí Hoàng Hạch, Phụ trách thôn Văn Phú.

5. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khoá V (1970-1972):

Gồm 7 đồng chí:

             1  Đồng chí Trần Dậu, Bí thư Đảng uỷ.

             2   Đồng chí Hoàng Mẹo,  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

             3  Đồng chí Mai Đài, Trực Đảng.

             4  Đồng chí Mai Đàn, Nội chính.

             5  Đồng chí Trần Thị Tuất, Bí thư Phụ nữ.

             6  Đồng chí Hoàng Hạch, Phụ trách thôn Văn Phú.

             7  Đồng chí Mai Bày, Quân sự.

6.  Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng  bộ khoá VI (1972-1975):

Gồm 7 đồng chí:

              1  Đồng chí Trần Dậu,  Bí thư Đảng bộ.

              2  Đồng chí Hoàng Mẹo,  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

              3  Đồng chí Mai Đài,Trực Đảng.

              4  Đồng chí Mai Đàn, Công an, phó chủ tịch UBND xã.

              5  Đồng chí Trần Thị Tuất, Bí thư Phụ nữ.

              6  Đồng chí Hoàng Hạch, Phụ trách thôn Văn phú .

              7  Đồng chí Trần Diến, phụ trách Quân sự.     

7.  Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng  bộ khoá VII (1975-1977):

 

Gồm 7 đồng chí.

            1  Đồng chí Hoàng Mẹo,  Bí thư Đảng uỷ.

            2  Đồng chí Hoàng Manh,  Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND  xã.

            3  Đồng chí Mai Đàn,Thường vụ Trực Đảng.

            4  Đồng chí Hoàng Hạch, Phụ trách thôn Văn Phú.

            5  Đồng chí Trần Thị Ngọ,  Bí thư Phụ nữ xã.

            6  Đồng chí Mai Lơ, Phụ trách HTX Văn Nam.

            7  Đồng chí Phạm Khoan, Phụ trách HTX Hà Văn.

            8  Đồng chí Trần Diến, Phụ trách quân sự.

Đến giữa năm 1966 Đồng chí Hoàng Mẹo và đồng chí Hoàng Manh đi lập khu kinh tế mới Quảng Tiến. Đồng chí Trần Mại làm Bí thư và đồng chí Hoàng Hạch làm Chủ tịch UBND xã cho hết nhiệm kỳ.

8. Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng  bộ khoá VIII (1977-1979):

 Gồm có 9 đồng chí

           1  Đồng chí Trần Mại, Bí thư Đảng uỷ.

           2  Đồng chí Hoàng Hạch, Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND xã.

           3  Đồng chí Trần Thuận, Trực đảng.

           4  Đồng chí Trần Thí, Phó Chủ tịch UBND, phụ trách Công an.

           5  Trần Thị Ngọ, Phụ trách công tác Phụ nữ.

           6  Đồng chí Trần Thị Đoài, phụ trách công tác Kiểm tra Đảng.

           7  Đồng chí Phạm Khoan, Phụ trách Hà Văn.

           8  Đồng chí  Hoàng Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

           9  Đồng chí Phạm Lâm, Phụ trách cửa hàng mua bán.    

Đầu năm 1979 đồng chí Trần Mại nghỉ, Huyện uỷ điều động đồng chí Trần Vân, Cán bộ uỷ ban nhân dân huyện quảng Trạch về làm bí thư Đảng  uỷ  thay đồng chí Mại cho hết nhịêm kì.    

 

9. Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá IX (1979-1981):

Gồm 9 đồng chí.

           1  Đồng chí Trần Thuận,  Bí thư.

           2 Đồng chí Hoàng Hạch,  Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND xã.

           3  Đồng chí Trần Sỷ, Phó Chủ tịch UBND xã.

           4  Đồng chí Phạm khoan, Phụ trách cơ sở Hà Văn.

           5  Đồng chí Hoàng Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

           6  Đồng chí Trần  Thị Ngọ, Phụ trách Phụ nữ.

           7  Đồng chí Trần Thị Đoài, Uỷ viên trực.

           8  Đồng chí Mai Vời, Xã đội.

           9  Đồng chí Trần Thí, Công an.

Đến đầu năm 1981 đồng chí Trần Thuận đi lập khu kinh tế mới.

10) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá X (1981-1983):

Gồm 9 đồng chí:     

          1  Đồng chí Trần Văn Hoan,  Bí thư.

          2  Đồng chí Trần Sỷ,  Phó Bí thư,  Chủ tịch UBND xã.

          3  Đồng chí Phạm Văn  Mùi, Phó Chủ  tịch UBND xã.

          4  đòng chí Trần Thị Đoài, Trực Đảng.

          5  Đồng chí Trần Thị Ngọ, Bí thư phụ nữ.

          6   Đồng chí Trần Quang Nhung , Mặt trận.

          7  Đồng chí Trần Đình Nhỏ, Xã đội.

          8  Đồng chí Phạm Khoan, Phụ trách Hà Văn.

          9  Đồng chí Hoàng Đỉu, Phụ trách Thôn Văn Phú.

11) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XI (1983-1985):

Có 10 đồng chí.

           1  Đồng chí Trần Quang Nhung, Bí thư  Đảng uỷ.

           2  Đồng chí PhạmVăn Mùi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

           3  Đồng chí Trần Văn Hạnh, Phụ trách HTX Hà Văn.

           4  Đồng chí Trần Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã.

           5  Đồng chí Trần Thị Đoài, Trực Đảng.

           6  Đồng chí Trần Thị Ngọ, Bí thư Phụ nữ.

           7  Đồng chí Trần Đình Nhung, Công an.

           8  Đồng chí Trần Đình Nhỏ, Xã đội.

           9  Đồng chí Hoàng Lành, Phụ trách Văn Phú.

12) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XII (1985-1987):

Gồm có 8 đồng chí:

            1  Đồng chí Trần Văn Hạnh, Bí thư Đảng uỷ.

            2  Đồng chí Phạm Văn Mùi, Phó Bí thư, Chủ tịchUBND xã.

            3  Đồng chí Trần Quang Nhung, Trực đảng.

            4  Đồng chí Trần Đình Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã.

            5  Đồng chí Trần Thị Đoài, Bí thư Phụ nữ.

            6  Đồng chí Phạm Hồng, Xã đội.

             7  Đồng chí Hoàng Lành, Phụ trách thôn Văn Phú.

             8  Đồng chí Tạ Minh, Phụ trách Hà Văn.  

13) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XIII (1987-1989).

Gồm 5 đồng chí:

           1  Đồng chí Trần Văn Hạnh, Bí thư Đảng uỷ.

           2  Đồng chí Phạm Văn Mùi, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

           3 Đồng chí Trần Văn Hoan, Trực Đảng.

           4  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Xã đội.

           5  Đồng chí Trần Thị Đoài, Bí thư Phụ nữ xã.       

              

14) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XIV (1989-1991):

Gồm có 7 đồng chí:

            1  Đồng chí Trần Văn Hạnh,  Bí thư Đảng uỷ.

            2  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

            3  Đồng chí Trần Thanh Bình, Trực Đảng.

            4 Đồng chí Trần Đình Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã.

            5  Đồng chí Phạm Văn Thanh, Xã đội.

            6 Đồng chí Trần Thị Đoài, Phụ trách Phụ nữ.

            7  Đồng chí Hoàng Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

 

15) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng  bộ khoá XV (1991-1993):

Gồm 5 đồng chí:

           1  Đồng chí Nguyễn Chít,  Bí thư Đảng uỷ.

           2  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Phó Bí thư,Chủ tịch UBND xã.

          3  Đồng chí Phạm Văn Tín,Thường vụ trực.

          4  Đồng chí Trần Văn Bông, Phụ trách Nội chính, CNUB kiểm tra.

          5  Đồng chí  Hoàng  Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

Đến tháng12 năm 1992 đồng chí Nguyễn Chít do tuổi cao, sức yếu  nghỉ, đồng chí Phạm Tín bị kỷ luật, đồng chí Hoàng Đỉu xin nghỉ. Thường vụ Huyện uỷ cho Đảng bộ xã Quảng Văn Đại hội sớm khi chưa hết nhiệm kỳ.

 

16) Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XVI (1993-1995):

Gồm 7 đồng chí:

           1    Đồng chí Tạ Văn Tỵ, Bí thư Đảng uỷ.

           2  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

           3   Đồng chí Mai Văn Chương,  Phó chủ tịch UBND xã.

           4   Đồng chí Trần Văn Bông-Thường vụ trực,Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch mặt trận xã.

           5  Đồng chí Tạ Phúc Bình, Xã đội trưởng.

           6  Đồng chí Trần Xuân Mão,  Hiệu trưởng THCS, Phụ trách văn hoá giáo dục.

           7  Đồng chí Trần Thị Đoài,  Phụ trách Phụ nữ.

           8  Đồng chí Hoàng Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

 

17/ Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XVII (1995-2000):

Gồm có 9 đồng chí:

         1  Đồng chí Tạ Văn Tỵ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã.

         2  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

         3  Đồng chí Trần Văn Bông, Thường vụ trực, Chủ nhiệm UBKT, CT MT.

        4  Đồng chí Mai Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã.

        5  Đồng chí Tạ Phúc Bình, Xã đội.

        6  Đồng chí Trần Văn Trọng, Trưởng thôn La Hà

        7  Trần Thị Đoài, Chủ tịch Hội phụ nữ.

        8  Đồng chí Phạm Văn Toàn, Bí thư Xã đoàn.

        9  Đồng chí Hoàng Đỉu, Phụ trách thôn Văn Phú.

Đến giữa nhiệm kỳ Đồng chí Tạ Văn Tỵ do tuổi cao xin nghỉ, đồng chí Phạm Đình Quyết lên làm Bí thư, đồng chí Mai Văn Chương làm Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Trần Văn Trọng làm Phó Chủ tịch UBND, phụ trách Nội chính.

 

18)Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XVIII (2000-2005):

ó 9 đồng chí:

     1  Đồng chí Phạm Đình Quyết, Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch HĐND

     2  Đồng chí Mai Văn Chương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

     3  Đồng chí Trần Văn Bông, Thường vụ  trực, Chủ nhiệm BKT.

     4  Đồng chí Tạ Phúc Bình, Phó chủ tịch HĐND xã.

     5  Đồng chí Trần Văn Trọng, Công an xã.

     6  Đồng chí Trần Hửu Phương, Xã đội.

     7  Đồng chí Mai Thị Tuất, Chủ tịch Hội phụ nữ xã.

     8  Đồng chí Trần Văn Tiến, Chủ tịch Hội nông dân.

     9  Đồng chí Phạm Văn Toàn, Bí thư Xã đoàn.

 

19)Danh sách BAN CHấP HàNH Đảng bộ khoá XIX (2005-2010):

Có 9 đồng chí:

     1  Đồng chí  Trần Văn Bông, Bí thư Đảng uỷ,Chủ tịch HĐND.

     2  Đồng chí Mai Văn Chương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

     3  Đồng chí Trần Văn  Trọng, Thường vụ  trực, Chủ nhiệm BKT.

     4  Đồng chí Trần Hữu Phương, Phó chủ tịch HĐND xã.

     5  Đồng chí Trần Văn Nam,  Trưởng công an xã.

     6  Đồng chí Mai Văn Thắng, Xã đội.

     7  Đồng chí Trần Văn Quý, Phó chủ tịch HĐND xã.

     8  Đồng chí Trần Văn Tiến, Chủ tịch Hội nông dân.

     9  Đồng chí Hoàng Văn Lành, Chủ tịch mặt trận xã.

    10 Đồng chí Trần Thanh Nam, Bí thư xã Đoàn.

Tác giả bài viết: Trần Tuấn Anh

Nguồn tin: LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG VĂN ( 1930-2010 )

Võ Văn Hạnh- - 15/02/2011 14:41
Cảm ơn các bạn đã cung cấp các thông tin ở địa phương cho mọi người biết, nếu có thể xin cho luôn số điện thoại. Cảm ơn BTT.
Admin- - 18/02/2011 21:29
Dear anh Hạnh, Ban biên tập tiếp thu ý kiến của anh và sẽ sớm update thông tin. Trân trọng cảm ơn anh. Admin
lamlo10a3- - 10/10/2011 12:39
CÓ thông tin là ông MAI LƠ đã từng giữ chức chủ tịch xã Quãng Văn, nhờ admin kiểm tra lại, xin cảm ơn
ThanhMai- - 21/08/2013 13:11
Ông Trần Hộ là một trong những chủ tịch xã lãnh đạo nhân dân trải qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ khó khăn nhất. Không bao giờ quên Đảng bộ khóa III, IV của xã Quảng Văn về những chiến công về xây dựng và bảo vệ quê hương.
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn